Communicatie

Home / Communicatie

We vinden het belangrijk om contact met ouders te onderhouden. Daar zetten we verschillende gesprekken en middelen voor in.

Visie op leren en opvoeden

“Je gaat naar school om te leren!” Een bekende en veelgehoorde uitspraak. Deze uitspraak is echter ook wel wat gedateerd. De meeste basisschoolkinderen besteden meer contacturen met de leerkracht en klasgenootjes dan met hun gezin. Dat betekent automatisch dat school ook een opvoedkundige rol heeft. Ons accent ligt echter nog steeds op leren, wij werken dan ook met leerlingen.

Elk kind heeft leren kruipen, lopen, fietsen, praten en is zindelijk voor het naar school komt. Deze vaardigheden leren de kinderen van hun ouders. Naast de opvoedkundige rol van de ouder is er dus ook een component ‘leren’ in de thuissituatie. Het accent thuis ligt op opvoeden, de ontwikkeling van het kind (cq. de persoon) staat daarbij centraal.

Daar waar ouders, school en kind/leerling goed samenwerken ontstaat een ideale situatie voor ontwikkeling. En ontwikkeling kan weer verdeeld worden in persoonlijke groei (opvoeding) en in leren (onderwijs).

Rapportfolio

De ontwikkeling van de kinderen verdient natuurlijk ook een mooie manier van presenteren. Wij hanteren daarvoor het rapportfolio, hierin bewaren we het rapport (leren) daarnaast is het een portfolio (ontwikkeling).

Tot schooljaar 2020-2021 bewaarden we alleen de rapporten in het rapportfolio, maar daardoor kreeg het portfolio-gedeelte geen aandacht. We hebben besloten dat dit anders moet. Vanaf schooljaar 2021-2022 komen ook de startgesprekken in het portfolio. Samen gaan we op zoek naar de verdere invulling. Dit maakt het rapportfolio een groeidocument. Aan het einde van de schoolloopbaan krijgen alle kinderen hun rapportfolio mee naar huis.

Startgesprekken

Aan het begin van elk schooljaar voeren we een startgesprek. Het startgesprek is er vooral voor bedoeld dat ouders, kind en leerkracht elkaar beter leren kennen. Voor veel ouders is dit de eerste kennismaking met de leerkracht en andersom. De kinderen zitten al een poosje in de klas, waardoor de leerkracht en het kind elkaar al een beetje hebben leren kennen. Dit is natuurlijk wel in een schoolse setting, waardoor we tijdens het startgesprek ook expliciet aandacht willen besteden aan het informele contact. Kinderen zijn niet alleen leerling, ouders zijn niet alleen ouder en leerkrachten zijn niet alleen leerkracht. Het is goed om elkaar ook even als persoon te spreken.

Voorafgaand aan het startgesprek worden er voorbereidingsformulieren ingevuld. Er is een formulier voor ouders, een formulier voor het kind en een formulier voor de leerkracht. We vragen aan ouders om samen met hun kind het kindformulier in te vullen. De andere partijen doen dat zelf. De ingevulde formulieren worden voor het startgesprek onderling gedeeld, zodat iedereen zich kan inlezen en voorbereiden. Tijdens het startgesprek worden de antwoorden en eventuele aanvullende vragen besproken.

Plan hier uw startgesprek in.

Klasbord ouderapp

Wij houden ouders op de hoogte via de klasbord ouderapp. Naast een pagina per klas is er ook een schoolbrede pagina. U kunt zich hierop abonneren met de code: GSAUBEQAQB

Klachten

Natuurlijk hopen we door helder te communiceren en in nauwe relatie met elkaar op te trekken dat het niet voorkomt dat u ontevreden bent. Toch kan dit voorkomen. Indien u een klacht heeft, gaan we natuurlijk graag met u in gesprek.

Leerkracht

Klachten ten aanzien van het reilen en zeilen in de klas kunt u kenbaar maken bij de leerkracht. U mag van onze leerkrachten verwachten dat zij een open gesprek met u aangaan en te allen tijde bereid zijn om samen tot oplossingen te komen.

Directeur

Mocht u er onverhoopt niet samen met de leerkracht uitkomen, dan kunt u zich wenden tot de directeur van de school. Indien de klacht een onderwerp betreft dat zich niet in de klas afspeelt, dan kunt u zich ook direct wenden tot de directeur.

Interne vertrouwenspersoon

Onze interne vertrouwenspersoon is hier te vinden.

Externe vertrouwenspersoon

Soms is het in het belang van uw kind of de klacht om met een onafhankelijke en externe vertrouwenspersoon te spreken. Hiervoor is op stichtingsniveau een procedure opgesteld en een externe vertrouwenspersoon aangewezen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de stichting.

Privacy

Wij beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Indien u vragen en/of klachten heeft met betrekking tot uw privacy, dan kunt u contact opnemen met onze FG. Onze Functionaris Gegevensbescherming is Frederik Petersen. 

De FG is telefonisch bereikbaar op 030 – 889 65 75 of per e-mail via frederik.peters@lumengroup.nl. Daarnaast is de FG ook bereikbaar via de beveiligde website.

Lumen Group B.V.
Reactorweg 301
3542 AD UTRECHT

Privacyreglement Wonderwijs