Communicatie

Home / Communicatie

Visie op leren en opvoeden

“Je gaat naar school om te leren!” Een bekende en veelgehoorde uitspraak. Deze uitspraak is echter ook wel wat gedateerd. De meeste basisschoolkinderen besteden meer contacturen met de leerkracht en klasgenootjes dan met hun gezin. Dat betekent automatisch dat school ook een opvoedkundige rol heeft. Ons accent ligt echter nog steeds op leren, wij werken dan ook met leerlingen.

Elk kind heeft leren kruipen, lopen, fietsen, praten en is zindelijk voor het naar school komt. Deze vaardigheden leren de kinderen van hun ouders. Naast de opvoedkundige rol van de ouder is er dus ook een component ‘leren’ in de thuissituatie. Het accent thuis ligt op opvoeden, de ontwikkeling van het kind (cq. de persoon) staat daarbij centraal.

Daar waar ouders, school en kind/leerling goed samenwerken ontstaat een ideale situatie voor ontwikkeling. En ontwikkeling kan weer verdeeld worden in persoonlijke groei (opvoeding) en in leren (onderwijs).

Visie op ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is niet hetzelfde als ouderparticipatie. Ouderparticipatie omschrijft hoe u participeert bij alles wat op school gebeurt; leesmoeders, begeleiders tijdens excursie, het samen maken van huiswerk aan de keukentafel of lid van de medezeggenschapsraad. Allemaal voorbeelden van participeren. In welke mate u participeert is een keuze.

Ouderbetrokkenheid gaat over de wijze waarop u betrokken bent bij school. Dat is helemaal geen keuze. Als uw kind op school zit, bent u automatisch betrokken bij die school en hebt u een mening. Betrokkenheid kan zich ook op afstand afspelen, thuis aan de keukentafel pratend met uw kind uitleggen waarom huiswerk belangrijk is. Vragen hoe de schooldag was enz. Allemaal vormen van betrokkenheid.

Wij werken elke dag, de hele dag met kinderen, wetend dat dit enkel kan dankzij het vertrouwen dat ouders in ons hebben. Het zijn de ouders die een school voor hun kind kiezen en die keuzevrijheid blijft gedurende de volledige schoolloopbaan van een kind bestaan. Geregeld wordt er onderzocht welke factoren een belangrijke rol spelen voor ouders, wanneer zij een school voor hun kind zoeken. Verrassend genoeg komen al jaren dezelfde drie argumenten als leidend naar voren in die onderzoeken: de afstand tussen thuis en school, kwaliteit van onderwijs en als allerbelangrijkste argument; sfeer! Het moet goed voelen! (een van de vele onderzoeken als bruikbaar voorbeeld/bron)

Wij vinden het belangrijk om ouders een goed beeld te geven van de school die we zijn en van de school die willen worden. Hoe we de dingen doen. Want dat is sterk van invloed op de sfeer in een school. We willen voorkomen dat we dingen schrijven of zeggen die multi-interpretabel zijn en dus voor verwarring kunnen leiden, geen uitspraken als ‘het kind centraal’ en ‘de ouder als partner’. In plaats daarvan concrete woorden en concrete afspraken, waar we ons aan houden. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. We hopen ouders daarmee te helpen bij de schoolkeuze en natuurlijk ook tijdens de schoolloopbaan van hun kind bij ons op school!

Wij zijn van mening dat binnen de schoolse context ouders twee heel belangrijke rollen hebben:

  1. Een ouder moet altijd trots op het kind kunnen zijn.
  2. Een ouder is de pleitbezorger van het kind.

Natuurlijk hebben ouders nog veel meer rollen in het leven van een kind, maar wij denken dat deze twee uitgangspunten de kern van ouderbetrokkenheid vormen in onze school. Hoe ziet dat er dan uit?

Een ouder moet altijd trots op het kind kunnen zijn

Als school proberen we kinderen dingen te leren, in onze visie staat duidelijk omschreven hoe we daar tegenaan kijken. In een situatie waar gesproken wordt over leren, worden doelen gesteld, worden resultaten gemeten, worden situaties gecreëerd waarin geleerd kan worden, wordt gereflecteerd enz. Wij vinden het belangrijk om de kinderen in een breder perspectief dan alleen de ‘presteerder van leerresultaten’ te zien en benaderen. Geen twee kinderen zijn gelijk, in plaats daarvan zijn alle mensen uniek. Toch moeten al die mensen door het onderwijssysteem heen op weg naar volwassenheid. Naast (leer)prestaties moet er aandacht zijn voor ‘de mens’, in onze visie omschreven als de persoon en de ontwikkeling.

Samen met ouders kijken naar hoe een kind zich ontwikkelt op weg naar volwassenheid en een plek in de maatschappij inneemt, moet vooral reden geven om trots te kunnen zijn. Ook als het even tegenzit of anders loopt dan verwacht. Alle leerlingen zijn op de eerste plaats kind en dus mens. Zij verdienen steun, uitdaging, emotionele stabiliteit en nog zoveel meer.

Een ouder is de pleitbezorger van het kind

In de ideale wereld zou het onderwijs zich vormen en aanpassen tot het naadloos zou aansluiten bij de individuele behoeftes van een kind. Daar kunnen we naar streven, maar we kunnen het systeem waarin we nu werken niet zomaar loslaten. We kunnen het systeem wel aanpassen en verbeteren. Kinderen zitten in een klas, in een groep. Dat is goed, want het is erg belangrijk dat kinderen sociale vaardigheden leren als samen spelen en leren, samen overleggen, samenwerken en soms op je beurt wachten. Als school kijken we natuurlijk altijd naar de behoefte van de school, de groepen en ook naar de individuele leerlingen. Die leerlingen zijn jong en moeten nog heel veel dingen in deze wereld ontdekken, het is dan goed dat er een andere volwassene (de ouder) het woord voor ze voert en optreedt als pleitbezorger voor de belangen van het kind.

Soms lukt het om nog beter tegemoet te komen aan de individuele behoeftes van een leerling en soms lukt dit niet. Het is dan extra belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven en de redelijkheid op te zoeken. Samen alternatieven te verkennen of buiten de gestelde kaders te denken. Als school dragen we de verantwoordelijkheid voor velen, als ouder moet u vooral kunnen focussen op uw eigen kind.

Rapportfolio

De ontwikkeling van de kinderen verdient natuurlijk ook een mooie manier van presenteren. Wij hanteren daarvoor het rapportfolio, hierin bewaren we het rapport (leren) daarnaast is het een portfolio (ontwikkeling).

Tot schooljaar 2020-2021 bewaarden we alleen de rapporten in het rapportfolio, maar daardoor kreeg het portfolio-gedeelte geen aandacht. We hebben besloten dat dit anders moet. Vanaf schooljaar 2021-2022 komen ook de startgesprekken in het portfolio. Samen gaan we op zoek naar de verdere invulling. Dit maakt het rapportfolio een groeidocument. Aan het einde van de schoolloopbaan krijgen alle kinderen hun rapportfolio mee naar huis.

In het rapportfolio vindt u ook een overzicht van de Cito-scores van uw kind. Wij gebruiken de Cito-toetsen als leerlingvolgsysteem en monitoren zo de voortgang van de leerlingen op weg naar de Eindtoets/doorstroomtoets. De rapporten die uit dit systeem komen zijn dan ook bedoeld voor leerkrachten, ze geven informatie die wij kunnen gebruiken om ons aanbod en handelen bij te sturen. Toetsen afnemen zonder ouders en kinderen te informeren over het resultaat vinden wij niet kunnen, maar de standaardrapporten riepen vaak meer vragen op dan dat ze antwoorden gaven. De meest gestelde vraag “Waar staat mijn kind nou?” was nauwelijks te beantwoorden met de standaardrapportages. Vanaf 2021-2022 hebben we een eigen model ontwikkeld. In dit model is een eenvoudige weergave van de leerlijn te zien en doormiddel van twee poppetjes krijgt u en uw kind inzage in de ontwikkeling. Zo kunnen we samen praten over het proces, over de groei en ontwikkeling. Daar gaat het natuurlijk om! Leren, ontwikkelen, groeien en uitgedaagd worden. We hebben een leeswijzer (infographic) en een onderbouwing (verantwoording) geschreven voor ons model. Die vindt u in het rapportfolio, maar kunt u ook hier inzien.

Leeswijzer – ontwikkeling volgens Cito

Onderbouwing – ontwikkeling volgens Cito

Startgesprekken

Aan het begin van elk schooljaar voeren we een startgesprek. Het startgesprek is er vooral voor bedoeld dat ouders, kind en leerkracht elkaar beter leren kennen. Voor veel ouders is dit de eerste kennismaking met de leerkracht en andersom. De kinderen zitten al een poosje in de klas, waardoor de leerkracht en het kind elkaar al een beetje hebben leren kennen. Dit is natuurlijk wel in een schoolse setting, waardoor we tijdens het startgesprek ook expliciet aandacht willen besteden aan het informele contact. Kinderen zijn niet alleen leerling, ouders zijn niet alleen ouder en leerkrachten zijn niet alleen leerkracht. Het is goed om elkaar ook even als persoon te spreken.

Voorafgaand aan het startgesprek worden er voorbereidingsformulieren ingevuld. Er is een formulier voor ouders, een formulier voor het kind en een formulier voor de leerkracht. We vragen aan ouders om samen met hun kind het kindformulier in te vullen. De andere partijen doen dat zelf. De ingevulde formulieren worden voor het startgesprek onderling gedeeld, zodat iedereen zich kan inlezen en voorbereiden. Tijdens het startgesprek worden de antwoorden en eventuele aanvullende vragen besproken.

Plan hier uw startgesprek in.

Tien minuten gesprekken

Naast de startgesprekken voeren we twee keer per jaar Tien Minuten Gesprekken naar aanleiding van de rapportfolio’s. Deze gesprekken zijn daardoor op vaste momenten in het jaar. Tijdens een Tien Minuten Gesprek bespreken we het rapportfolio. Het is daarnaast een contactmoment tussen ouders en school. Tien minuten is natuurlijk maar erg kort, de inhoud van het gesprek past daarbij. Indien er grotere onderwerpen besproken moeten worden, doen we dat het liefst op een ander tijdstip en nemen we natuurlijk de tijd om dat gesprek goed te voeren.

Vanzelfsprekend kunt u zelf een tijdstip kiezen dat in uw agenda past met behulp van onze reserveringspagina.

Plan hier uw Tien Minuten Gesprek

Parro ouderapp

Wij houden ouders op de hoogte via de Parro ouderapp. Naast een pagina per klas is er ook een schoolbrede pagina. U bent hier voor uitgenodigd voor de leerkracht van uw kind.

Hier vindt u ook de schoolagenda en kunt u zicht inschrijven voor de start- en voorgangsgesprekken.

Klachten

Natuurlijk hopen we door helder te communiceren en in nauwe relatie met elkaar op te trekken dat het niet voorkomt dat u ontevreden bent. Toch kan dit voorkomen. Indien u een klacht heeft, gaan we natuurlijk graag met u in gesprek.

Leerkracht

Klachten ten aanzien van het reilen en zeilen in de klas kunt u kenbaar maken bij de leerkracht. U mag van onze leerkrachten verwachten dat zij een open gesprek met u aangaan en te allen tijde bereid zijn om samen tot oplossingen te komen.

Directeur

Mocht u er onverhoopt niet samen met de leerkracht uitkomen, dan kunt u zich wenden tot de directeur van de school. Indien de klacht een onderwerp betreft dat zich niet in de klas afspeelt, dan kunt u zich ook direct wenden tot de directeur.

Interne vertrouwenspersoon

Onze interne vertrouwenspersoon is hier te vinden.

Externe vertrouwenspersoon

Soms is het in het belang van uw kind of de klacht om met een onafhankelijke en externe vertrouwenspersoon te spreken. Hiervoor is op stichtingsniveau een procedure opgesteld en een externe vertrouwenspersoon aangewezen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de stichting.

Privacy

Wij beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Indien u vragen en/of klachten heeft met betrekking tot uw privacy, dan kunt u contact opnemen met onze FG. Onze Functionaris Gegevensbescherming is Frederik Petersen. 

De FG is telefonisch bereikbaar op 030 – 889 65 75 of per e-mail via frederik.peters@lumengroup.nl. Daarnaast is de FG ook bereikbaar via de beveiligde website.

Lumen Group B.V.
Reactorweg 301
3542 AD UTRECHT

Privacyreglement Wonderwijs