Eindtoets per 2024 doorstroomtoets

In 2024 is er één aanmeldmoment voor het voortgezet onderwijs. En het schooladvies wordt per dat schooljaar bij een hoger uitvallende score op de doorstroomtoets, in principe naar boven bijgesteld. Vanmiddag stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel dat dit regelt. Zowel de senatoren als minister Wiersma zijn overigens van mening dat voor het tegengaan van kansenongelijkheid in het algemeen, en betere doorstroom in het bijzonder, veel meer nodig is dan dit wetsvoorstel. 

Nu het wetsvoorstel is aangenomen dat van de huidige eindtoets een doorstroomtoets maakt, veranderen er per schooljaar 2023/2024 vier dingen:

  1. Er komt één aanmeldmoment voor het voortgezet onderwijs en wel op 1 april. Op dat moment hebben leerlingen hun definitieve schooladvies gekregen. (In de huidige situatie meldt de leerling zich aan bij een vo-school zonder dat ‘ie zijn eindtoetsscore heeft en vinden er in de praktijk nog veel bijstellingen van adviezen plaats);
  2. De doorstroomtoets wordt op een vroeger moment in het schooljaar afgenomen (nu is dat tussen 15 april en 15 mei)
  3. Het schooladvies wordt bij een hogere score op de doorstroomtoets in beginsel naar boven bijgesteld
  4. Zowel de overheid als private partijen gaan de ‘doorstroomtoets’ aanbieden. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) wordt toezichthouder op de kwaliteit en vergelijkbaarheid van de toetsen. Stichting Cito, die de overheidstoets ontwikkelt, gaat het CvTE adviseren over de toelating en normering van alle doorstroomtoetsen (hierover nam de Eerste Kamer ook een motie aan, zie hieronder)

Een eerste stap

In het debat tussen de senatoren en minister, vorige week, werd duidelijk dat geen van allen vinden dat met deze wetswijziging de stap naar een kansrijk onderwijsstelsel volledig gezet is. Er klonk een roep om meer brede brugklassen, het voorkomen van kansenongelijkheid in toetstraining en een nieuwe visie op het onderwijsstelsel. Wiersma beaamde dat er meer nodig is voor een toekomstbestendig toetsenstelsel. Zijn departement is bezig met een reactie op het Onderwijsraadadvies Later selecteren, beter differentiëren. Hij zal daarbij ook de bredere ambities uit het coalitieakkoord op voor kansengelijkheid betrekken.  

De PO-Raad is hoopvol over de stappen die deze minister zegt te willen zetten. We spraken ons al veelvuldig uit als voorstander van groot onderhoud om te komen tot een kansrijk onderwijsstelsel. Latere selectie en meer flexibiliteit: dat is nodig.  

Aanmeldmoment 2023 zo laat mogelijk

Enkele senatoren waren teleurgesteld over het feit dat de wetswijziging niet eerder dan 2023/2024 ingaat, waarop Wiersma liet weten dat hij middelbare scholen oproept om in de tussentijd het aanmeldmoment zo laat mogelijk te maken. Zo hebben kinderen die een bijgesteld advies krijgen meer kans nog bij de school van hun keuze terecht te kunnen. 

Bron: https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/eindtoets-per-2024-doorstroomtoets