Aanmelden

Home / Aanmelden

Een eerste oriënterend gesprek

Minimaal tien weken voordat uw kind vier jaar wordt, hebben wij een ondertekende schriftelijke aanmelding van u nodig. Daarna plannen we samen een oriënterend gesprek. Stap voor Stap vindt het namelijk belangrijk dat wij uw kind kunnen bieden wat het nodig heeft. Uw kind is hierbij zeer welkom, zodat ook hij of zij kan rondsnuffelen. Vervolgens besluit u of u uw kind wilt aanmelden.

Het is belangrijk dat u ons zo volledig mogelijk over uw kind vertelt. Samen bekijken we of uw kind hier past, of extra begeleiding nodig is, en of we die op Stap voor Stap kunnen bieden. Informatie van een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal helpt ons hierbij. Als uw kind eerder bij een andere school is aangemeld, willen wij dit ook graag weten. Ouders hebben hierin een informatieplicht.

Heeft uw kind ondersteuning nodig?

Stap voor Stap wil alle kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden. Dat betekent ook dat wij eerlijk moeten zijn over wat wij wel en niet kunnen bieden. Wanneer een kind ondersteuning nodig heeft, maken wij hierin vóór de toelating een zorgvuldige afweging. Behoud van rust, veiligheid en eerlijke aandacht voor de groep speelt een grote rol.

Uiteindelijk weegt goed onderwijs en een optimaal leerproces voor ieder kind het zwaarst. De ontwikkeling van sommige kinderen kan daarom beter begeleid worden door een speciale school voor basisonderwijs, of een school voor speciaal onderwijs. Over ons ondersteuningsprofiel kunt u in de schoolgids meer lezen.

Ondersteuning met SWV PassendWijs

Naast een oriënterend gesprek en schriftelijke aanvullende informatie stuurt SWV PassendWijs u  een vragenlijst op, drie maanden voor de vierde verjaardag van uw kind. Soms kan dit aanleiding zijn tot een extra gesprek. Hierbij zijn de intern begeleider, de leerkracht en bijvoorbeeld de orthopedagoog aanwezig. Binnen zes weken neemt dit Zorgteam de toelatingsbeslissing. Het termijn kan verlengd worden met vier weken. Mochten wij na tien weken nog niet tot een besluit zijn gekomen, dan schrijven wij uw kind tijdelijk in.

Niet geplaatst, wat nu?

Als Stap voor Stap de leerling geen extra ondersteuning kan bieden, gaan we een passende onderwijsplek op een andere school zoeken. Dat kan een reguliere school zijn, een school voor speciaal basisonderwijs, of een school voor speciaal onderwijs. Belangrijk is dat een goede balans wordt gevonden tussen de extra ondersteuning die het kind nodig heeft, de wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen.

Gaat het om een (tijdelijke) plaatsing binnen een speciale school voor basisonderwijs, of een school voor speciaal onderwijs? Dan vraagt het bevoegd gezag van Stap voor Stap een toelaatbaarheidsverklaring aan (TLV). Als het samenwerkingsverband geen TLV afgeeft, gaan we op zoek naar een andere passende plek voor het kind.

Wanneer u als ouders het niet eens bent met de genomen beslissing, kunt u bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van Stap voor Stap of de geschillencommissie.

Contact geschillencommissie

Alle afspraken over extra ondersteuning in de vorm van arrangementen, dan wel een toelaatbaarheidsverklaring voor een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs, vindt u terug in het ondersteuningsplan en de jaarplanning-werkagenda 2015-2017 van het Samenwerkingsverband PassendWijs.